Kategori | Hukuk

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Tebliğ

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında

Tutulan Yakıtlara İlişkin Tebliğ

(Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/7)

Madde 1 – 7/9/2005 tarihli 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe  giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı” nın 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerine istinaden, Ek I sayılı listelerde yer alan yakıtların ithalatında, bu yakıtların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, (Ek I) sayılı listede yer alan yakıtların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında; ilgili gümrük idaresince aranır.

Madde 2 – Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek yakıtlar için alınan tüm Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere; Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Taahhütname ve Çevre ve Orman Bakanlığınca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına müracaatları üzerine kendilerine Bakanlıkça “Çevrenin Korunması Açısından Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi” ve numarası  verilir.

Madde 3 – (Ek I) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a)  Kontrol Belgesi formu (Ek II) (2 nüsha),

b) Biri asıl olmak üzere 2 nüsha proforma fatura ve tercümesi (Ek I sayılı listede yer alan yakıtlar için Çevre ve Orman Bakanlığı’nca istenen parametrelerin proforma faturada yer alması gerekmektedir.),

ile Çevre ve Orman Bakanlığınca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı ülkeden çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulur.

Madde 4 –Ek I sayılı listede yer alan yakıtlar için yakıt menşei veya ihracatçı ülkede yüklenirken her parti için uluslararası standartlara göre analiz yaptırılır ve analizi yapan kurum tarafından onaylı analiz belgesinin aslı ve tercümesi yakıt gümrükten çekilmeden önce yakıtın boşaltılacağı Gümrük İdaresinin bulunduğu ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilir. Analiz sonuçlarına göre ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan ithale konu yakıt boşaltılamaz ve analiz sonuçları uygun olmayan yakıtlar ithalatçı firma tarafından menşei ülkeye veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir.

Madde 5 – Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, eşyanın ilgilisine teslimi öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir.

Madde 6 – Aşağıda belirtilen durumlarda;

a) Laboratuarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak amacıyla, (Ek I) sayılı listede yer alan 27.01 G.T.İ.P.’li yakıtların (100 kg’a kadar) ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için ekli taahhütnamenin (Ek III),

b) Filtrasyon amacıyla kullanılmak üzere (Ek I) sayılı listede yer alan 2701.11.10.00.00 ve 2701.11.90.00.00 G.T.İ.P.’li antrasitlerin ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için ekli taahhütnamenin (Ek IV)

ilgili gümrük idaresine verilmesi halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz.

Bu taahhütnamelere münhasıran, ilgili gümrük idareleri ekli cetveli (Ek V) düzenleyerek, aylık olarak Çevre ve Orman Bakanlığına (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) gönderir.

Madde 7 –Kontrol Belgesi’ düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir, bu süre uzatılamaz.

Kontrol Belgesi’ndeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılabilir.

Madde 8- (Ek I) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatı için Kontrol Belgesi alınması durumunda ithalatçılar;

a)  Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Kontrol Belgesi kapsamı yakıtların tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleştirilmesi halinde, gümrük giriş beyannamesi ve ihracatçı tarafından verilen faturanın  ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir nüshası ile Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesinin ve Bakanlık Uygunluk yazısının asıllarını, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde,

b)Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Kontrol Belgesi kapsamı yakıtın ithalatının hiç gerçekleştirilememesi halinde Kontrol Belgesi, Bakanlık Uygunluk Yazısı ve Proforma Faturanın asıllarını,  Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde,

c)  İthalatı gerçekleştirilen (Ek I) sayılı liste kapsamı yakıtların fabrikalara teslim edildiğini belirten teslim tesellüm belgesini (kendi ihtiyaçları için getirenler hariç), Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 90 gün içerisinde,

Çevre ve Orman Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler.

Madde 9 – Sanayiciler ve sanayici adına ithalat yapan firmalar, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğ gereğince alınan taahhütnamelere aykırı fiillerden müteselsilen sorumludurlar.

Madde 10 – Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Madde 11 – Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 12 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (2005/3 ) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Dış Ticarette Standardizasyon (2005/3) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğ’de belirlenen süre kadar geçerlidir. 1/2/1996 tarihinden önce alınan Kontrol Belgelerinin süresi dolduğundan, gümrük idarelerince bu belgelere istinaden işlem yapılmaz.

Geçici Madde 1 – Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş yakıtların ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri sözkonusu işlemlere uygulanır.

Madde 13- Bu Tebliğ 01/01/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 

Ek I

Kontrole Tabi Yakıtlar

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

2701.11.10.00.00 Uçucu madde limiti (kuru halde,serbest mineral madde esasına göre) %10’u geçmeyen antrasitler
2701.11.90.00.00 Diğer antrasitler
2701.12.10.00.00 Kokluk bitümenli taşkömürü
2701.12.90.00.00 Diğer bitümenli taşkömürleri
2701.19.00.00.00 Diğer taşkömürleri
2701.20.00.00.11 Taşkömüründen elde edilen briketler
2701.20.00.00.12 Taşkömüründen elde edilen topaklar
2701.20.00.00.19 Taşkömüründen elde edilen diğer katı yakıtlar
2702.10.00.00.00 Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş)
2702.20.00.00.00 Aglomere linyit
2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş petrol koku
2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş petrol koku

 

 

Ek II

   T.C.

Çevre ve Orman Bakanlığı

                                     Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

     KONTROL BELGESİ

 

 Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi No:
Kontrol Belge No                          :
Kontrol Belgesi Tarihi                   :

G.T.İ.P.   :

Yakıtın  ismi(1):

Yakıtın miktarı (ton veya metreküp):

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi :

İthalatçı firmanın vergi sicil numarası :

İhracatçı firmanın ticaret unvanı, adresi :

Yakıtın menşe ülkesi:

Yakıtın yükleneceği ülke:

Transfer yapılacak ülke/ülkeler:

Yakıtın kullanım amacı:

Yakıtın giriş gümrüğü:

Yakıtı kullanacak firmanın/firmaların ticaret unvanı, adresi ve telefon no:

Yakıtın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) adresi, telefon ve faks no (2) :

——————————————————————————

(1) Proforma faturada tek isim altında birden fazla yakıt söz konusu olduğun­da, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

(2) Bu kısım, sadece Ek I sayılı listede yer alan 27.01, 27.02, 2713.11.00.00.00 ve 2713.12.00.00.00 G.T.İ.P.’li taşkömürü, linyit ve petrolkoku ithalatında doldurulacaktır.

——————————————————————————

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Dış Ticarette Standardizasyon (2006/….) sayılı Tebliğ  hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

Firma kaşesi

                                              Yetkili Adı ve Soyadı

                                                                                            İmza

——————————————————————————

Dış Ticarette Standardizasyon (2006/   …) sayılı Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ilişik onaylı proforma fatura kapsamındaki yakıtın ithali çevrenin korunması yönünden uygun görülmüştür.

 

Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.

 

İmza ve mühür

                                                                                                                                                     Tarih

 

Ek I sayılı listede yer alan yakıtlar için yakıt menşei veya ihracatçı ülkede yüklenirken her parti için uluslararası standartlara göre analiz yaptırılır ve analizi yapan kurum tarafından onaylı analiz belgesinin aslı ve tercümesi yakıt gümrükten çekilmeden önce yakıtın boşaltılacağı Gümrük İdaresinin bulunduğu ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilir. Analiz sonuçlarına göre ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan ithale konu yakıt boşaltılamaz ve analiz sonuçları uygun olmayan yakıtlar ithalatçı firma tarafından menşei ülkeye veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir.

 

 

 

Ek III

 

Laboratuvarlarda Araştırma ve Analizlerde Kullanılacak Maddeleri

İthal Edecekler Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği

 

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığına

 

Dış Ticarette Standardizasyon (2006/7) sayılı Tebliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde, ithal edeceğimiz …………. G.T.İ.P.’li ………… kg/ton/m3 …………….. isimli maddeyi laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak üzere ithal edeceğimizi, bu maddeyi belirtilen amaç dışında kullanmayacağımızı, amacı dışında kullanılmak üzere satmayacağımızı, aksine hareket edildiği takdirde ithal konusu malın CIF değerinin % 60’ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

Firma Unvanı

Yetkili İmza

Tarih

 

 

Firma adresi                                        :

 

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı                             :

 

Firmanın vergi sicil numarası          :

 

Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı           :

 

NOT : Taahhütname ilgili gümrük idaresine verilecektir.

 

 

 

Ek IV

 

 

Ek I Sayılı Listede Yer Alan 2701.11.10.00.00 ve 2701.11.90.00.00 G.T.İ.P.’li Antrasitleri Filtrasyon Amacıyla Kullanılmak Üzere İthal Edecekler Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği

 

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığına

 

Dış Ticarette Standardizasyon (2006/7) sayılı Tebliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde, ithal edeceğimiz 2701.11.10.00.00 / 2701.11.90.00.00 G.T.İ.P.’li ……………….kg/ton/m3 antrasit isimli maddeyi, sadece filtrasyon amacıyla kullanılmak üzere ithal edeceğimizi, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi,   tahsis  amacı  dışında  kullanmayacağımızı,  aksine  hareket  edildiği  takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60’ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

 

Firma Unvanı

Yetkili İmza

Tarih

 

 

 

 

 

Firma adresi                                        :

 

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı                             :

 

Firmanın vergi sicil numarası          :

 

Gümrük Beyanname Tarihi ve Sayısı           :

 

NOT : Taahhütname ilgili gümrük idaresine verilecektir.

 

 

Ek V

 

 

[Facebook] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

yazar:

- toplam 212 yazisi var Temiz Çevre Derneği.


Yazarla Iletisime Gecin

Yorumunuzu Yazin

*

Mayıs 2022
P S Ç P C C P
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Döviz Kurları

Hava Durumu

Hava, 29 Mayıs
Antalya’deki Hava Durumu
+18

Yük.: +26° Düş.: +16°

Nem: 72%

Rüzgar: ESE - 11 KPH

İstanbul’deki Hava Durumu
+17

Yük.: +21° Düş.: +16°

Nem: 87%

Rüzgar: SW - 10 KPH

İzmir’deki Hava Durumu
+14

Yük.: +27° Düş.: +17°

Nem: 93%

Rüzgar: SSW - 6 KPH

Ankara’deki Hava Durumu
+13

Yük.: +22° Düş.: +8°

Nem: 81%

Rüzgar: WNW - 14 KPH

Vizyon